การขอขึ้นทะเบียน Drone ให้ถูกต้องตามกฏหมาย

แชร์เลย !

การขอขึ้นทะเบียนโดนมีความสำคัญอย่างยิ่งควรศึกษาการขึ้นทะเบียนก่อนการใช้งานไม่เช่นนั้นท่านอาจได้รับโทษตามกฏหมาย

มติ กสทช.ห้ามโดรนใช้งานจนกว่าจะมาลงทะเบียน หากฝ่าฝืนโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ และ ยังเปิดให้มีการลงทะเบียนที่ สํานักงาน กสทช. สถานีตํารวจ หรือ สํานักงานการบินพลเรือนฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป

เมื่อ 11 ต.ค. 2560 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยมติที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ ได้มีการพิจารณาเรื่องการใช้งาน Drone เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกัน ราชอาณาจักร โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุม กสทช. จึงมีคําสั่ง ดังนี้

 1. ห้ามมีการบินโดรน (Drone) ทั่วประเทศไทย ยกเว้น มีการขึ้นทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว หรือมีการขึ้นทะเบียน ตามประกาศกระทรวงคมนาคม
 2. การขึ้นทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ให้ดําเนินการ ดังนี
  2.1 ดาวน์โหลดเอกสารขอขึ้นทะเบียน
  2.2 กรอกเอกสารวัตถุประสงค์การใช้งานให้ครบถ้วน
  2.3 เตรียมภาพถ่ายของ Drone ที่ลงทะเบียน และบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงของผู้ครอบครอง
  2.4 ลงทะเบียน ได้ที่ สํานักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพฯ สํานักงาน กสทช. ภาค – สํานักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศ สถานีตํารวจทั่วประเทศ
 3. ในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวง คมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจาก ภายนอก (Drone) พ.ศ. 2558 ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภท อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
 4. ให้ผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ดําเนินการขึ้น ทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันนี้ (11 ต.ค. 2560)
 5. ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม